Przedmiot działalności i kompetencje

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Łodzi  realizuje cele  i zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i wydanych na jej postawie aktów wykonawczych oraz innych obowiązujących uregulowań prawnych, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej  i opiekuńczej.

Dyrektor Szkoły kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły i prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego.

Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Najważniejsze kategorie spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych: wcześniejsze rozpoczęcie nauki przez dziecko, odroczenie obowiązku szkolnego, spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą, skreślenie ucznia z listy uczniów, indywidualny program lub tok nauki.

Ocenianie, egzaminowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. 2015 poz. 843)

W sprawach dotyczących oceniania i promowania nie prowadzi się postępowania administracyjnego  i nie stosuje się Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Podstawa programowa określona jest w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2012 poz. 977 z późn. zm).

Szczegółowe cele i zadania określa statut szkoły.
Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Łodzi
Statut Szkoły Podstawowej nr 26 im. Armii „Łódź” w Łodzi

Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Łodzi
data: 09-05-2019
wytworzył: Michał Różański
data: 09-05-2019
data: 09-05-2019
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

    Statystyka odsłon tej strony:

    Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 77